การมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรา


ในปี 2552 สามพราน ริเวอร์ไซด์ที่ ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ชื่อโครงการ สามพรานโมเดล ขับเคลื่อนโครงการโดยมูลนิธิสังคมสุขใจโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทำให้ในแต่ละเดือนเราจะได้ผัก ผลไม้ และสมุนไพรอินทรีย์ ประมาณ 8 ตัน และได้ข้าวอินทรีย์ ประมาณ 3 ตัน จากเกษตรกรที่ทำอินทรีย์ สำหรับเป็นวัตถุดิบในร้านอาหารและสปาของโรงแรม นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับโรงเรียนในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของเด็กและความเข้าใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน