งานประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง


สัมมนา

สวนสามพราน มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านบริการด้านการจัดประชุม สัมมนา และคอร์สอบรมต่างๆ

นอกเหนือจากการจัดประชุมในห้องประชุมที่มีบริการอุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ  Wi-Fi Hi-speed Lease Line Fiber Optic เครื่องเสียง ไมโครโฟน ไวท์บอร์ด ฟลิปชาร์ท และชุดเครื่องเขียนเราขอแนะนำการใช้พื้นที่จัดประชุมท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มากขึ้น

สวนสามพราน มีการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตอินทรีย์ในการปรุงอาหารมื้อต่างๆ ให้กับกลุ่มประชุม สัมมนาอีกด้วย

ดาว์นโหลดห้องประชุม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

สวนสามพรานพร้อมแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์การขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ อาทิ ธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive Business) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ (Sampran Model Academy) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นการทำ CSR การทำวิจัยและพัฒนา การเป็นพันธมิตรธุรกิจ

งานจัดเลี้ยง

ทีมงานสวนสามพราน มีประสบการณ์ด้านการจัดเลี้ยงมากว่า 40 ปี ดูแลตั้งแต่การจัดตกแต่งสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมในงาน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตอินทรีย์ในการปรุงอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงต่างๆ

สวนสามพราน สามารถรองรับการจัดเลี้ยงทั้งในสวนสวยและในห้องจัดเลี้ยงได้มากถึง 500 ท่าน ธีมงานแนะนำได้แก่  ธีมตลาด ธีมงานวัด และธีมงานลอยกระทง

เส้นทางการเรียนรู้ สวนเกษตรอินทรีย์

–     กิจกรรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับหัวข้อสัมมนาหรือฝึกอบรม
–     กิจกรรม Organic Farm Journey จะอิงกับวงจรและกิจกรรมฟาร์ม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

เส้นทางการเรียนรู้ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์


เส้นทางการเรียนรู้ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

–     กิจกรรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับหัวข้อสัมมนาหรือฝึกอบรม
–     กิจกรรม Organic Village Journey จะอิงกับเส้นทางการแปรรูปวัตถุดิบอินทรีย์ เช่น เส้นทางข้าว เส้นทางกล้วย และเส้นทางสมุนไพร รวมถึงการรีไซเคิลขยะไปใช้ประโยชน์