ผลิตภัณฑ์ปฐม


กระบวนการผลิตผสมผสานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตผลิตภัณฑ์ปฐม ภายใต้แนวคิดการใช้วิถีชีวิตอินทรีย์

เรามีแหล่งวัตถุดิบอินทรีย์จากฟาร์มที่เราปลูกเอง และจากฟาร์มของเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสามพรานโมเดล โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ (www.sampranmodel.com)

เราเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน

รายได้จากการจำหน่าย 3% มอบให้กับมูลนิธิสังคมสุขใจ เพื่อสมทบทุนการพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

สนใจผลิตภัณฑ์ปฐม